17 December 2008

Vande Mataram

vandE mAtaram
sujalAm suphalAm malayaja SeetalAm
sasyaSyAmalAm mAtaram

SubhrajyotsnA pulakitayAmineem
phullakusumita drumadala Sobhineem
suhAsineem sumadhura bhAShiNeem
sukhadAm varadAm mAtaram

kOTi kOTi kanTha kalakalaninAda karAlE
kOTi kOTi bhujairdhrta kharakaravAlE
abalA keno mA eto balE
bahubaladhAriNeem namAmi tAriNeem
ripudalavAriNeem mAtaram

tumi vidyA tumi dharma
tumi hrdi tumi marma
tvam hi prANAh SareerE
bAhutE tumi mA Sakti
hrdayE tumi mA bhakti
tOmAra i pratimA gaDi
mandirE mandirE

tvam hi durgA daSapraharaNa dhAriNee
kamalA kamaladala vihAriNee
vANee vidyAdAyinee namAmi tvAm
namAmi kamalAm amalAm atulAm
sujalAm suphalAm mAtaram

SyAmalAm saralAm susmitAm bhooShitAm
dharaNeem bharaNeem mAtaram

No comments: